Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова Правлiння       Нарiжний Вiталiй Григорович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 07.04.2016
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КАГАРЛИЦЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ”
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 09200 Київська обл., м.Кагарлик вул.Комунарська, буд.54
4. Код за ЄДРПОУ 00904517
5. Міжміський код та телефон, факс 0457354187 0457354187
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 07.04.2016
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 69 (2323) Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" 11.04.2016
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://00904517.smida.gov.ua/ в мережі Інтернет 07.04.2016
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
06.04.2016 обрано Голова Наглядової ради Груша Сергiй Олексiйович - -
-
26.742475
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "Кагарлицький Райагропостач" вiд 06.04.2016р. (Протокол №1/16) у зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень Наглядової ради прийнято рiшення подовжити повноваження (обрано) на наступний термiн 3 (три) роки на посадi Голова Наглядової ради – Груша Сергiй Олексiйович.
Перебував на посадi з 23.04.2008р.
Розмiр пакета акцiй 26,742475% в статутному капiталi емiтента.
Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: Голова Наглядової ради ПрАТ "Кагарлицький Райагропостач".
Посадова особа згоду на оприлюднення паспортних даних не надала.
Непогашеної судимостi за корисливi або посадовi злочини не має.
06.04.2016 обрано Член Наглядової ради Логвиненко Сергiй Анатолiйович - -
-
0.001187
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "Кагарлицький Райагропостач" вiд 06.04.2016р. (Протокол №1/16) у зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень Наглядової ради прийнято рiшення подовжити повноваження (обрано) на наступний термiн 3 (три) роки на посадi член Наглядової ради – Логвиненко Сергiй Анатолiйович.
Перебував на посадi з 23.04.2008р.
Розмiр пакета акцiй 0,001187 % в статутному капiталi емiтента.
Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: член Наглядової ради ПрАТ "Кагарлицький Райагропостач".
Посадова особа згоду на оприлюднення паспортних даних не надала.
Непогашеної судимостi за корисливi або посадовi злочини не має.
06.04.2016 обрано Член Наглядової ради Радченко Олена Валентинiвна - -
-
0.001187
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "Кагарлицький Райагропостач" вiд 06.04.2016р. (Протокол №1/16) у зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень Наглядової ради прийнято рiшення подовжити повноваження (обрано) на наступний термiн 3 (три) роки на посадi член Наглядової ради – Радченко Олена Валентинiвна.
Перебувала на посадi з 23.04.2008р..
Розмiр пакета акцiй 0,001187 % в статутному капiталi емiтента.
Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: член Наглядової ради ПрАТ "Кагарлицький Райагропостач".
Посадова особа згоду на оприлюднення паспортних даних не надала.
Непогашеної судимостi за корисливi або посадовi злочини не має.
06.04.2016 обрано Голова Ревiзiйної комiсiї Яременко Леонiд Васильович - -
-
25.500665
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "Кагарлицький Райагропостач" вiд 06.04.2016р. (Протокол №1/16) у зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень Ревiзiйної комiсiї прийнято рiшення подовжити повноваження (обрано) на наступний термiн 3 (три) роки на посадi Голова Ревiзiйної комiсiї – Яременко Леонiд Васильович.
Перебував на посадi з 10.12.2007р.
Розмiр пакета акцiй 25,500665 % в статутному капiталi емiтента.
Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: Голова Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Кагарлицький Райагропостач", директор ТОВ "Агро Рай".
Посадова особа згоду на оприлюднення паспортних даних не надала.
Непогашеної судимостi за корисливi або посадовi злочини не має.
06.04.2016 обрано Член Ревiзiйної комiсiї Груша Свiтлана Володимирiвна - -
-
25.500665
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "Кагарлицький Райагропостач" вiд 06.04.2016р. (Протокол №1/16) у зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень Ревiзiйної комiсiї прийнято рiшення подовжити повноваження (обрано) на наступний термiн 3 (три) роки на посадi член Ревiзiйної комiсiї – Груша Свiтлана Володимирiвна.
Перебувала на посадi з 10.12.2007р.
Розмiр пакета акцiй 25,500665 % в статутному капiталi емiтента.
Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: член Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Кагарлицький Райагропостач".
Посадова особа згоду на оприлюднення паспортних даних не надала.
Непогашеної судимостi за корисливi або посадовi злочини не має.
06.04.2016 обрано Член Ревiзiйної комiсiї Кравець Тетяна Валентинiвна - -
-
0.237394
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "Кагарлицький Райагропостач" вiд 06.04.2016р. (Протокол №1/16) у зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень Ревiзiйної комiсiї прийнято рiшення подовжити повноваження (обрано) на наступний термiн 3 (три) роки на посадi член Ревiзiйної комiсiї – Кравець Тетяна Валентинiвна.
Перебувала на посадi з 10.12.2007р.
Розмiр пакета акцiй 0,237394 % в статутному капiталi емiтента.
Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: член Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Кагарлицький Райагропостач".
Посадова особа згоду на оприлюднення паспортних даних не надала.
Непогашеної судимостi за корисливi або посадовi злочини не має.