Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       Яременко Леонiд Васильович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 31.10.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАГАРЛИЦЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 09200 м. Кагарлик вул. Комунарська, 54
4. Ідентифікаційний код юридичної особи 00904517
5. Міжміський код та телефон, факс (04573) 5-41-87 (04573) 5-41-87
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 30.10.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 208 (2961) Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" 31.10.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://00904517.smida.gov.ua/ в мережі Інтернет 30.10.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) Адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений протокол загальних зборів акціонерів/засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення
1 2 3 4 5 6
1 30.10.2018 1564.2 948.4 164.9
Зміст інформації:
Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину: 30.10.2018 р.. Назва уповноваженого органу, що його прийняв: Наглядова рада Товариства на виконання рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства про надання попередньої згоди на укладання значних правочинiв (протокол рiчних загальних зборiв вiд 05.04.2018 р.). Предмет правочину: виготовлення та монтаж металоконструкцiї (ангару). Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 1564,2 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 948,4 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 164,9%. Рiшення прийняте Наглядовою радою Товариства на виконання рiшення рiчних загальних зборiв Товариства. Вiдомостi про загальнi збори акцiонерiв, на яких прийняте рiшення про надання попередньої згоди на укладання значних правочинiв: загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 654 976 шт.; кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 654 976 шт.; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення 654 976 шт.; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення 0 шт. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством, якщо вони визначенi статутом акцiонерного товариства: немає.