Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова Правлiння       Нарiжний Вiталiй Григорович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 05.04.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КАГАРЛИЦЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ”
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 09200 Київська обл., м.Кагарлик вул.Комунарська, буд.54
4. Код за ЄДРПОУ 00904517
5. Міжміський код та телефон, факс 0457354187 0457354187
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 10.04.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://00904517.smida.gov.ua/ в мережі Інтернет 10.04.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
05.04.2018 припинено повноваження Голова Правлiння Нарiжний Вiталiй Григорович - -
-
0
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "Кагарлицький Райагропостач" вiд 05.04.2018р. (Протокол №1/18) у зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень Голови Правлiння прийнято рiшення припинити повноваження Голови Правлiння Нарiжного Вiталiя Григоровича.
Перебував на посадi з 05.07.2013р.
Розмiр пакета акцiй 0,00% в статутному капiталi емiтента.
Посадова особа згоду на оприлюднення паспортних даних не надала.
Непогашеної судимостi за корисливi або посадовi злочини не має.
05.04.2018 припинено повноваження Голова Наглядової ради Груша Сергiй Олексiйович - -
-
52.2431
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "Кагарлицький Райагропостач" вiд 05.04.2018р. (Протокол №1/18) на пiдставi поданої заяви на звiльнення, прийнято рiшення достроково припинити повноваження Наглядової Ради.
Припинено повноваження Голови Наглядової ради – Груша Сергiя Олексiйовича.
Перебував на посадi з 06.04.2016р.
Розмiр пакета акцiй 52,2431% в статутному капiталi емiтента.
Посадова особа згоду на оприлюднення паспортних даних не надала.
Непогашеної судимостi за корисливi або посадовi злочини не має.
05.04.2018 припинено повноваження Член Наглядової ради Радченко Олена Валентинiвна - -
-
0.0012
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "Кагарлицький Райагропостач" вiд 05.04.2018р. (Протокол №1/18) у зв’язку з поданою заявою одного з членiв Наглядової Ради про перехiд на iншу посаду, прийнято рiшення достроково припинити повноваження Наглядової Ради. Припинено повноваження члена Наглядової ради – Радченко Олени Валентинiвни.
Перебувала на посадi з 06.04.2016р.
Розмiр пакета акцiй 0,0012% в статутному капiталi емiтента.
Посадова особа згоду на оприлюднення паспортних даних не надала.
Непогашеної судимостi за корисливi або посадовi злочини не має.
05.04.2018 припинено повноваження Член Наглядової ради Логвиненко Сергiй Анатолiйович - -
-
0.0012
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "Кагарлицький Райагропостач" вiд 05.04.2018р. (Протокол №1/18) у зв’язку з поданою заявою одного з членiв Наглядової Ради про перехiд на iншу посаду, прийнято рiшення достроково припинити повноваження Наглядової Ради.
Припинено повноваження члена Наглядової ради – Логвиненко Сергiя Анатолiйовича.
Перебував на посадi з 06.04.2016р.
Розмiр пакета акцiй 0,0012% в статутному капiталi емiтента.
Посадова особа згоду на оприлюднення паспортних даних не надала.
Непогашеної судимостi за корисливi або посадовi злочини не має.
05.04.2018 припинено повноваження Голова Ревiзiйної комiсiї Яременко Леонiд Васильович - -
-
25.5007
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "Кагарлицький Райагропостач" вiд 05.04.2018р. (Протокол №1/18) на пiдставi поданої заяви про перехiд на iншу посаду Голови Ревiзiйної Комiсiї, прийнято рiшення достроково припинити повноваження Ревiзiйної комiсiї.
Припинено повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї – Яременко Леонiда Васильовича.
Перебував на посадi з 06.04.2016р.
Розмiр пакета акцiй 25,5007% в статутному капiталi емiтента.
Посадова особа згоду на оприлюднення паспортних даних не надала.
Непогашеної судимостi за корисливi або посадовi злочини не має.
05.04.2018 припинено повноваження Член Ревiзiйної комiсiї Груша Свiтлана Володимирiвна - -
-
0
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "Кагарлицький Райагропостач" вiд 05.04.2018р. (Протокол №1/18) у зв’язку з поданою заявою одного з членiв Ревiзiйної Комiсiї про перехiд на iншу посаду прийнято рiшення припинити повноваження Ревiзiйної комiсiї.
Припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї – Груши Свiтлани Володимирiвни.
Перебувала на посадi з 06.04.2016р.
Розмiр пакета акцiй 0,00% в статутному капiталi емiтента.
Посадова особа згоду на оприлюднення паспортних даних не надала.
Непогашеної судимостi за корисливi або посадовi злочини не має.
05.04.2018 припинено повноваження Член Ревiзiйної комiсiї Кравець Тетяна Валентинiвна - -
-
0.2374
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "Кагарлицький Райагропостач" вiд 05.04.2018р. (Протокол №1/18) у зв’язку з поданою заявою одного з членiв Ревiзiйної Комiсiї про перехiд на iншу посаду прийнято рiшення припинити повноваження Ревiзiйної комiсiї.
Припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї – Кравець Тетяни Валентинiвни.
Перебувала на посадi з 06.04.2016р.
Розмiр пакета акцiй 0,2374% в статутному капiталi емiтента.
Посадова особа згоду на оприлюднення паспортних даних не надала.
Непогашеної судимостi за корисливi або посадовi злочини не має.
05.04.2018 обрано Голова Правлiння Яременко Леонiд Васильович - -
-
25.5007
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "Кагарлицький Райагропостач" вiд 05.04.2018р. (Протокол №1/18) обрано на термiн 5 (п’ять) рокiв на посаду Голова Правлiння – Яременко Леонiд Васильович.
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: Голова Ревiзiйної комiсiї, директор
Розмiр пакета акцiй 25,5007% в статутному капiталi емiтента.
Посадова особа згоду на оприлюднення паспортних даних не надала.
Непогашеної судимостi за корисливi або посадовi злочини не має.
05.04.2018 обрано Голова Наглядової ради Холодков Сергiй Олександрович - -
-
0
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "Кагарлицький Райагропостач" вiд 05.04.2018р. (Протокол №1/18) обрано на термiн 3 (три) роки на посаду Голова Наглядової Ради – Холодков Сергiй Олександрович.
Розмiр пакета акцiй 0,00% в статутному капiталi емiтента, не є акцiонером (представником акцiонера).
Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: завiдуючий виробництвом.
Посадова особа згоду на оприлюднення паспортних даних не надала.
Непогашеної судимостi за корисливi або посадовi злочини не має.
05.04.2018 обрано Член Наглядової ради Радченко Олена Валентинiвна - -
-
0.0012
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "Кагарлицький Райагропостач" вiд 05.04.2018р. (Протокол №1/18) обрано на термiн 3 (три) роки на посаду Член Наглядової Ради – Радченко Олена Валентинiвна.
Розмiр пакета акцiй 0,0012% в статутному капiталi емiтента.
Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: бухгалтер.
Посадова особа згоду на оприлюднення паспортних даних не надала.
Непогашеної судимостi за корисливi або посадовi злочини не має.
05.04.2018 обрано Член Наглядової ради Логвиненко Сергiй Анатолiйович - -
-
0.0012
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "Кагарлицький Райагропостач" вiд 05.04.2018р. (Протокол №1/18) обрано на термiн 3 (три) роки на посаду Член Наглядової Ради – Логвиненко Сергiй Анатолiйович.
Розмiр пакета акцiй 0,0012% в статутному капiталi емiтента.
Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: Член Наглядової Ради, приватний пiдприємець.
Посадова особа згоду на оприлюднення паспортних даних не надала.
Непогашеної судимостi за корисливi або посадовi злочини не має.
05.04.2018 обрано Голова Ревiзiйної комiсiї Базяк Андрiй Олександрович - -
-
0
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "Кагарлицький Райагропостач" вiд 05.04.2018р. (Протокол №1/18) обрано на термiн 3 (три) роки на посаду Голова Ревiзiйної комiсiї – Базяк Андрiй Олександрович.
Розмiр пакета акцiй 0,00% в статутному капiталi емiтента.
Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: завiдуючий складом.
Посадова особа згоду на оприлюднення паспортних даних не надала.
Непогашеної судимостi за корисливi або посадовi злочини не має.
05.04.2018 обрано Член Ревiзiйної комiсiї Коваленко Олександр Васильович - -
-
0
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "Кагарлицький Райагропостач" вiд 05.04.2018р. (Протокол №1/18) обрано на термiн 3 (три) роки на посаду Член Ревiзiйної комiсiї – Коваленко Олександр Васильович.
Розмiр пакета акцiй 0,00% в статутному капiталi емiтента.
Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: приватний пiдприємець.
Посадова особа згоду на оприлюднення паспортних даних не надала.
Непогашеної судимостi за корисливi або посадовi злочини не має.
05.04.2018 обрано Член Ревiзiйної комiсiї Кравець Тетяна Валентинiвна - -
-
0.2374
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "Кагарлицький Райагропостач" вiд 05.04.2018р. (Протокол №1/18) обрано на термiн 3 (три) роки на посаду Член Ревiзiйної комiсiї - Кравець Тетяна Валентинiвна.
Розмiр пакета акцiй 0,2374% в статутному капiталi емiтента.
Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: член Ревiзiйної комiсiї, приватний пiдприємець.
Посадова особа згоду на оприлюднення паспортних даних не надала.
Непогашеної судимостi за корисливi або посадовi злочини не має.