Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова Правлiння       Нарiжний Вiталiй Григорович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 05.04.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КАГАРЛИЦЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ”
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 09200 Київська обл., м.Кагарлик вул.Комунарська, буд.54
4. Код за ЄДРПОУ 00904517
5. Міжміський код та телефон, факс 0457354187 0457354187
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 10.04.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://00904517.smida.gov.ua/ в мережі Інтернет 10.04.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 05.04.2018 15000 948.4 1581.61
Зміст інформації:
Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Кагарлицький Райагропостач» вiд 05.04.2018р. (протокол №1/18) прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, а саме: попередньо надати згоду Товариству вчиняти значнi правочини з iншими суб'єктами господарювання протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення, характер яких пов'язаний з фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства (розпорядження майновими правами, вiдчуження (купiвлi-продажу, обмiну, тощо), застави, iпотеки, придбанням товарiв, основних засобiв i т.п.).
Гранична сукупна вартiсть правочинiв - 15000,0 тис.грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 948,4 тис.грн.
Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 1581,61%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 654976,
кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєструвалися для участi у загальних зборах - 654976,
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" приийнятття рiшення - 654976,
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" приийнятття рiшення - 0.