Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 05.04.2018
Дата публікації 03.03.2018 15:36:37
Найменування емітента* ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАГАРЛИЦЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ"
Юридична адреса* Україна, 09200, Київська обл., Кагарлицький р-н, м.Кагарлик, вул.Комунарська, 54
Керівник* Наріжний Віталій Григорович - Голова Правління. Тел: 0457354187
E-mail* kagpostach@atrep.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАГАРЛИЦЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ»

(код ЄДРПОУ: 00904517, місцезнаходження: Київська область, м. Кагарлик, вул. Комунарська, 54) повідомляє, про проведення річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 05 квітня 2018 року о 09.00 год. за адресою: Київська область, м. Кагарлик, вул. Комунарська, 54, адмінбудинок, кімн.№1. Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться з 08.00 год. до 08.45 год. за місцем та в день проведення зборів. Телефон для довідок: (04573) 5-41-87.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 30 березня 2018р.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://00904517.smida.gov.ua

Перелік питань, включених до порядку денного:

1.Обрання Лічильної комісії, Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Звіт Голови Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками 2017 року та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт та затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками 2017 року та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Затвердження річного звіту Товариства, річних результатів діяльності, річного балансу Товариства за 2017 рік. Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків)

6. Затвердження договорів, укладених Товариством в 2017р.

7. Припинення повноважень Голови Правління Товариства.

8. Обрання Голови Правління Товариства.

9. Припинення повноважень Наглядової ради Товариства.

10. Обрання Наглядової ради Товариства.

11. Припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.

12. Обрання Ревізійної комісії Товариства.

13. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження та підписання Статуту Товариства в новій редакції. Уповноваження особи на підписання та державної реєстрації нової редакції Статуту товариства.

14. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

15. Про визначення особи уповноваженої на вчинення дій пов'язаних з реалізацією рішень прийнятих Зборами.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.):

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

948

353

Основні засоби (за залишковою вартістю)

192

97

Запаси

0

0

Сумарна дебіторська заборгованість

3

193

Гроші та їх еквіваленти

1

63

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-218

-262

Власний капітал

325

282

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

211

211

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

0

0

Поточні зобов'язання і забезпечення

623

71

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

43

93

Середньорічна кількість акцій (шт.)

842480

842480

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

0,05

0,11

 

Проекти рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів

По першому питанню порядку денного:

Обрати: Лічильну комісію, Голову зборів, секретаря зборів, затвердити регламент зборів:

  • звіти і доповіді по питанням порядку денного – до 10 хвилин;
  • виступи по питанням порядку денного – до 5 хвилин;
  • запитання, пропозиції, щодо проектів рішень з порядку денного – подавати в усній формі;
  • відповіді на запитання – до 5 хвилин.

По другому питанню порядку денного:

Роботу Виконавчого органу Товариства в 2017 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Затвердити звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

По третьому питанню порядку денного:

Роботу Наглядової Ради Товариства в 2017 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

По четвертому питанню порядку денного:

Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2017 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

По п`ятому питанню порядку денного:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік. Дивіденди за 2017р. не нараховувати та не виплачувати. Направити прибуток Товариства на розвиток підприємства.

По шостому питанню порядку денного:

Затвердити договори, укладені Товариством в 2017р.

По сьомому питанню порядку денного:

Припинити повноваження Голови Правління Товариства.

По восьмому питанню порядку денного:

Обрати Голову Правління Товариства.

По дев`ятому питанню порядку денного:

Припинити повноваження Наглядової ради Товариства.

По десятому питанню порядку денного:

Обрати Наглядову раду Товариства.

По одинадцятому питанню порядку денного:

Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства.

По дванадцятому питанню порядку денного:

Обрати Ревізійну комісію Товариства.

По тринадцятому питанню порядку денного:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження та підписання Статуту Товариства в новій редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства на підписання та державну реєстрацію нової редакції Статуту товариства.

По чотирнадцятому питанню порядку денного:

Схвалити вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення зборами акціонерів, за умови прийняття відповідного рішення Наглядовою радою Товариства.

По п`ятнадцятому питанню порядку денного:

Уповноважити Голову Правління Товариствана вчинення дій, пов'язаних з реалізацією рішень прийнятих Зборами.

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів:

  • загальна кількість акцій становить: 842480.
  • загальна кількість голосуючих акцій: 669019.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів у робочі дні, робочий час з 9.00 до 16.00, а також в день проведення загальних зборів, в кабінеті Голови Правління за адресою м. Кагарлик, вул. Комунарська, 54, акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з вищезазначеними документами: Голова Правління Наріжний Віталій Григорович.

Акціонер має можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Голосування на загальних зборах акціонерного товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства.

Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом Голова Правління – В.Г. Наріжний

 

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів опубліковано 01.03.2018р. № 42 (2795) в Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку".

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова Правління Наріжний Віталій Григорович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 03.03.2018
(дата)