Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 05.04.2017
Дата публікації 27.02.2017 11:51:44
Найменування емітента* ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАГАРЛИЦЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ"
Юридична адреса* Україна, 09200, Київська обл., Кагарлицький р-н, м.Кагарлик, вул.Комунарська, 54
Керівник* Наріжний Віталій Григорович - Голова Правління. Тел: 0457354187
E-mail* kagpostach@atrep.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАГАРЛИЦЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ»

 

(код ЄДРПОУ: 00904517, місцезнаходження: Київська область, м. Кагарлик, вул. Комунарська, 54) повідомляє, про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 05 квітня 2017 року о 09.00 год. за адресою: Київська область, м. Кагарлик, вул. Комунарська, 54, адмінбудинок, кімн.№1. Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться з 08.00 год. до 08.45 год. за місцем та в день проведення зборів. Телефон для довідок: (04573) 5-41-87. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 30 березня 2017р.

 

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

1. Про обрання Лічильної комісії.

2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту зборів.

3. Звіт Голови Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками 2016 року та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Звіт та затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками 2016 року та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

6. Затвердження річного звіту Товариства, річних результатів діяльності, річного балансу Товариства за 2016 рік. Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків)

7. Затвердження договорів, укладених Товариством в 2016р.

8. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш, як одного року з дати прийняття такого рішення.

9. Про визначення особи уповноваженої на вчинення дій пов'язаних з реалізацією рішень прийнятих Зборами.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.):

Показники

Період

звітний

попередній

Усього активів

353

258

Основні засоби

97

105

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

Запаси

0

0

Сумарна дебіторська заборгованість

193

137

Грошові кошти та їх еквіваленти

63

16

Нерозподілений прибуток (збиток)

-262

-355

Власний капітал

282

189

Статутний капітал

211

211

Довгострокові зобов’язання

0

0

Поточні зобов’язання

71

69

Чистий прибуток (збиток)

93

64

Середньорічна кількість акцій (шт.)

842480

842480

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

1

1

 

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариства надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час з 9.00 до 16.00 в кабінеті Голови Правління, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення.

Для реєстрації акціонерам (учасникам), їх уповноваженим представникам необхідно мати документи, що посвідчують їх особу. Уповноважений представник також повинен мати довіреність (або інший документ), що посвідчує його повноваження. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з вищезазначеними документами: Голова Правління Наріжний Віталій Григорович. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://00904517.smida.gov.ua/

 

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом Голова Правління – В.Г. Наріжний

 

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів опубліковано 27.02.2017р. № 39 (2544) в Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку".

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова Правління Наріжний Віталій Григорович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 27.02.2017
(дата)