Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 06.04.2016
Дата публікації 01.03.2016 12:27:56
Найменування емітента* ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАГАРЛИЦЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ"
Юридична адреса* Україна, 09200, Київська обл., Кагарлицький р-н, м.Кагарлик, вул.Комунарська, 54
Керівник* Наріжний Віталій Григорович - Голова Правління. Тел: 0457354187
E-mail* kagpostach@atrep.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАГАРЛИЦЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ»

(код ЄДРПОУ: 00904517, місцезнаходження: Київська область, м. Кагарлик, вул. Комунарська, 54) повідомляє, про проведення Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 06 квітня 2016 року о 09.00 год. за адресою: Київська область, м. Кагарлик, вул. Комунарська, 54, адмінбудинок, кімн.№1. Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться з 08.00 год. до 08.45 год. за місцем та в день проведення зборів. Телефон для довідок: (04573) 5-41-87.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 31 березня 2016р.

 

Порядок денний(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Затвердження регламенту зборів, обрання Лічильної комісії, Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Звіт Голови Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками 2015 року та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт та затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками 2015 року та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Затвердження річного звіту Товариства, річних результатів діяльності, річного балансу Товариства за 2015 рік. Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків)

6. Про рішення про припинення повноважень Наглядової ради Товариства.

7. Про обрання Наглядової ради Товариства.

8. Про рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.

9. Про обрання Ревізійної комісії Товариства.

10. Затвердження договорів, укладених Товариством в 2015р.

11. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року.

12. Про визначення особи уповноваженої на вчинення дій пов'язаних з реалізацією рішень прийнятих Зборами.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.):

Показники

Період

звітний

попередній

Усього активів

258

249

Основні засоби

105

113

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

Запаси

0

0

Сумарна дебіторська заборгованість

137

133

Грошові кошти та їх еквіваленти

16

3

Нерозподілений прибуток (збиток)

-355

-419

Власний капітал

189

125

Статутний капітал

211

211

Довгострокові зобов’язання

0

0

Поточні зобов’язання

69

124

Чистий прибуток (збиток)

64

115

Середньорічна кількість акцій (шт.)

842480

842480

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

1

1

 

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариства надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час з 9.00 до 16.00 в кабінеті Голови Правління, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення.

Для реєстрації акціонерам (учасникам), їх уповноваженим представникам необхідно мати документи, що посвідчують їх особу. Уповноважений представник також повинен мати довіреність (або інший документ), що посвідчує його повноваження.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з вищезазначеними документами: Голова Правління Наріжний Віталій Григорович.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом Голова Правління – В.Г. Наріжний 01.03.2016р.

 

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів опубліковано 01.03.2016р. № 41 (2295) в Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку".

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова Правління Наріжний Віталій Григорович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 01.03.2016
(дата)