Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 06.03.2015
Дата публікації 11.03.2015 12:17:36
Найменування емітента* ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАГАРЛИЦЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ"
Юридична адреса* Україна, 09200, Київська обл., Кагарлицький р-н, м.Кагарлик, вул.Комунарська, 54
Керівник* Наріжний Віталій Григорович - Голова Правління. Тел: 0457354187
E-mail* kagpostach@atrep.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАГАРЛИЦЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ: 00904517, місцезнаходження: Київська область, м. Кагарлик, вул. Комунарська, 54) повідомляє, про проведення Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 09 квітня 2015 року о 09.00 год. за адресою: Київська область, м. Кагарлик, вул. Комунарська, 54, адмінбудинок, кімн.№1. Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться з 08.00 год. до 08.45 год. за місцем та в день проведення зборів. Телефон для довідок: (04573) 5-41-87. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 03 квітня 2015р. Порядок денний: 1. Прийняття рішень з питань проведення загальних зборів, обрання Лічильної комісії, Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. 2. Звіт Голови правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2014 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 3. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками 2014 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 4. Звіт та затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками 2014 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 5. Затвердження річного звіту Товариства, річних результатів діяльності, балансу Товариства за 2014 р. 6. Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014р. 7. Затвердження договорів, укладених Товариством в 2014р. 8. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів. 9. Про визначення особи уповноваженої на вчинення дій пов'язаних з реалізацією рішень прийнятих Зборами. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.): Показники / Період / 2014р. / 2013р. Усього активів: 249 / 132 Основні засоби: 113 / 121 Довгострокові фінансові інвестиції: 0 / 0 Запаси: 0 / 0 Сумарна дебіторська заборгованість: 133 / 5 Грошові кошти та їх еквіваленти: 3 / 7 Нерозподілений прибуток (збиток): -419 / -534 Власний капітал: 125 / 10 Статутний капітал: 211 / 211 Довгострокові зобов’язання: 0 / 0 Поточні зобов’язання: 124 / 123 Чистий прибуток (збиток): 115 / -7 Середньорічна кількість акцій (шт.): 842480 / 842480 Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.): 0 / 0 Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду: 0 / 0 Чисельність працівників на кінець періоду (осіб): 1 / 1 Акціонери можуть ознайомиться з матеріалами, які необхідні для проведення зборів, в робочі дні з 09.00 до 16.00 за адресою: м. Кагарлик, вул. Комунарська, 54), а в день проведення Загальних зборів – також в місці їх проведення. Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами визначений Голова правління. Пропозиції щодо Порядку денного Загальних зборів приймаються за адресою фактичного місцезнаходження Товариства. Для реєстрації акціонерам (учасникам), їх уповноваженим представникам необхідно мати документи, що посвідчують їх особу. Уповноважений представник також повинен мати довіреність (або інший документ), що посвідчує його повноваження. Голова правління В.Г. Наріжний. Тел. для довідок (04573) 5-41-87. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів опубліковано 06.03.2015р. № 45 (2049) Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку".
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова Правління Наріжний Віталій Григорович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 11.03.2015
(дата)