Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 21.03.2014
Дата публікації 31.03.2014 13:59:05
Найменування емітента* ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАГАРЛИЦЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ"
Юридична адреса* Україна, 09200, Київська обл., Кагарлицький р-н, м.Кагарлик, вул.Комунарська, 54
Керівник* Наріжний Віталій Григорович - Голова Правління. Тел: 0457354187
E-mail* kagpostach@atrep.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАГАРЛИЦЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ»
(код ЄДРПОУ: 00904517, місцезнаходження: Київська область, м. Кагарлик, вул. Комунарська, 54) повідомляє, про проведення Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 25 квітня 2014 року о 09.00 год. за адресою: Київська область, м. Кагарлик, вул. Комунарська, 54, адмінбудинок, кімн.№1. Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться з 08.00 год. до 08.45 год. за місцем та в день проведення зборів. Телефон для довідок: (04573) 5-41-87.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 18 квітня 2014р.

Порядок денний:
1. Прийняття рішень з питань проведення загальних зборів, обрання Лічильної комісії, Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт Голови правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками 2013 року та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками 2013 року та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту Товариства, річних результатів діяльності, річного балансу Товариства за 2013 рік.
6. Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013р.
7. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів.
8. Про визначення особи уповноваженої на вчинення дій пов'язаних з реалізацією рішень прийнятих Зборами.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.):
Показники: період звітний 2013р. / попередній 2012р.
Усього активів: 132 / 137
Основні засоби: 121 / 128
Довгострокові фінансові інвестиції: 0 / 0
Запаси: 0 / 0
Сумарна дебіторська заборгованість: 5 / 6
Грошові кошти та їх еквіваленти: 7 / 3
Нерозподілений прибуток (збиток): -534 / -527
Власний капітал: 10 / 17
Статутний капітал: 211 / 211
Довгострокові зобов'язання: 0 / 0
Поточні зобов'язання: 123 / 120
Чистий прибуток (збиток): -7 / 28
Середньорічна кількість акцій (шт.): 842480 / 842480
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.): 0 / 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду: 0 / 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб): 1 / 1

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариства надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час з 9.00 до 16.00 в кабінеті Голови правління, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення.
Для реєстрації акціонерам (учасникам), їх уповноваженим представникам необхідно мати документи, що посвідчують їх особу. Уповноважений представник також повинен мати довіреність (або інший документ), що посвідчує його повноваження. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з вищезазначеними документами: Голова правління Наріжний Віталій Григорович.

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів опубліковано 21.03.2014р. № 55 (1808) Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку".
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова Правління Наріжний Віталій Григорович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 31.03.2014
(дата)