Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 31.05.2013
Дата публікації 05.06.2013 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Кагарлицький райагропостач"
Юридична адреса* Київська область, Кагарлицький район, м.Кагарлик, вул.Комунарська, 50 індекс 09200
Керівник* Наріжний Віталій Григорович - Ліквідатор. Тел: 0457354187
E-mail* kagpostach@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАГАРЛИЦЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ"
(далі за текстом – «Товариство») (код за ЄДРПОУ: 00904517, місцезнаходження: 09200, Київська, Кагарлицький р-н, м.Кагарлик, вул.Комунарська, 50) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 05 липня 2013 року, початок о 09 годин 00 хвилин за адресою: 09200, Київська, Кагарлицький р-н, м.Кагарлик, вул.Комунарська, 54, адмінбудинок, кімн. №1.

Порядок денний:
1. Про обрання членів лічильної комісії, голови та секретаря зборів. Затвердження регламенту зборів.
2. Про відміну рішення загальних зборів акціонерів від 21 грудня 2011 року - про припинення ВАТ "КАГАРЛИЦЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ" шляхом перетворення (реорганізацію) у ТОВ "КАГАРЛИЦЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ".
3. Про припинення повноваження Ліквідатора ВАТ "КАГАРЛИЦЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ".
4. Про переобрання Голови та членів виконавчого органу Товариства.
5. Про переобрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
6. Про переобрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
7. Про зміну місцезнаходження Товариства.
8. Про зміну типу та найменування Товариства.
9. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження та підписання Статуту Товариства в новій редакції.
10. Про переведення випуску акцій Товариства з документарної форми існування в бездокументарну форму (дематеріалізація випуску) та затвердження Рішення про дематеріалізацію.
11. Про обрання депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства, щодо яких буде прийнято рішення про дематеріалізацію, затвердження умов договору з обраним депозитарієм, обрання особи уповноваженої на підписання договору з обраним депозитарієм.
12. Про обрання зберігача, у якого Товариством буде відкрито рахунки в цінних паперах власникам акцій Товариства, затвердження умов договору з обраним зберігачем, обрання особи уповноваженої на підписання договору з обраним зберігачем.
13. Про надання повноважень стосовно визначення дати припинення ведення реєстру.
14. Про припинення дії Договору про надання послуг щодо ведення реєстру власників іменних цінних паперів № 136-Р від «01» квітня 2013 року, та визначення дати припинення ведення реєстру.
15. Про обрання особи, уповноваженої здійснювати зберігання реєстру власників цінних паперів та інших документів на підставі яких було сформовано систему реєстру та вносилися зміни.
16. Про прийняття рішення щодо повідомлення Реєстроутримувача, Фондові біржі, обраних Зберігача та Депозитарій, а також персонально кожного акціонера та кожного номінального утримувача про дематеріалізацію акцій Товариства.
17. Визначення порядку вилучення сертифікатів.
18. Про затвердження положень: Положення про загальні збори акціонерного товариства, Положення про наглядову раду, Положення про виконавчий орган, Положення про ревізійну комісію Товариства.
19. Про визначення особи уповноваженої на вчинення дій пов'язаних з державною реєстрацією змін до Статуту Товариства та реалізацію всіх інших рішень прийнятих Зборами.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах – 01 липня 2013 р.
Реєстрація учасників Загальних Зборів відбудеться 05 липня 2013р. з 08.00 год. до 08.45 год. за місцем проведення Загальних Зборів. Для реєстрації та участі у Загальних Зборах акціонери повинні мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу; для уповноважених осіб - паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та доручення, оформлене згідно з чинним законодавством.
З документами щодо питань порядку денного акціонери та уповноважені особи можуть ознайомитись особисто за адресою: 09200, Київська, Кагарлицький р-н, м.Кагарлик, вул.Комунарська, 54, адмінбудинок, кімн. №1, у робочі дні з 8.00 до 17.00, а в день проведення Загальних Зборів - за місцем їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення з документами –ліквідатор Наріжний В.Г. Довідки за тел.: (04573)54187.

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів опубліковано 31.05.2013р. №100 Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку".
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Ліквідатор Наріжний Віталій Григорович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 05.06.2013
(дата)