Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 24.05.2013
Дата публікації 28.05.2013 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Кагарлицький райагропостач"
Юридична адреса* Київська область, Кагарлицький район, м.Кагарлик, вул.Комунарська, 50 індекс 09200
Керівник* Наріжний Віталій Григорович - Ліквідатор. Тел: 0457354187
E-mail* kagpostach@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАГАРЛИЦЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ"
(код за ЄДРПОУ: 00904517, місцезнаходження: 09200, Київська область, Кагарлицький р-н, м.Кагарлик, вул.Комунарська, 50) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 25 червня 2013 року, початок о 09 годин 00 хвилин за адресою: 09200, Київська область, Кагарлицький р-н, м.Кагарлик, вул.Комунарська, 54, адмінбудинок, кімн. №1.

Порядок денний:
1. Обрання членів лічильної комісії, голови та секретаря зборів. Затвердження регламенту зборів.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту про результати діяльності за 2012 рік.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2012 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради про результати діяльності за 2012 рік.
5. Затвердження фінансової звітності Товариства за 2012 рік.
6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2012 рік.
7. Про переобрання Ліквідатора Товариства.
8. Про затвердження звіту про наслідки обміну акцій у акціонерів ВАТ "КАГАРЛИЦЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ" на письмові зобов’язання перевести у частки статутного капіталу ТОВ "КАГАРЛИЦЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ".
9. Затвердження передавального акту.
10. Про державну реєстрацію припинення Товариства та наділення повноваженнями на вчинення дій пов’язаних із державною реєстрацією припинення Товариства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах – 18 червня 2013 р.
Реєстрація учасників Загальних Зборів відбудеться 25 червня 2013р. з 08.00 год. до 08.45 год. за місцем проведення Загальних Зборів. Для реєстрації та участі у Загальних Зборах акціонери повинні мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу; для уповноважених осіб - паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та доручення, оформлене згідно з чинним законодавством.
З документами щодо питань порядку денного акціонери та уповноважені особи можуть ознайомитись особисто за адресою: 09200, Київська область, Кагарлицький р-н, м.Кагарлик, вул.Комунарська, 54, адмінбудинок, кімн. №1, у робочі дні з 8.00 до 17.00, а в день проведення Загальних Зборів - за місцем їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення з документами –ліквідатор Наріжний В.Г. Довідки за тел.: (04573) 54187.

Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік (тис.грн.)
Найменування показника: період (звітний / попередній)
Усього активів: 137 / 159
Основні засоби: 128 / 135
Довгострокові фінансові інвестиції: - / -
Запаси: - / -
Сумарна дебіторська заборгованість: 6 / 7
Грошові кошти та їх еквіваленти: 3 / 17
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток): (527) / (554)
Власний капітал: 17 / (10)
Статутний капітал: 211 / 211
Довгострокові зобов’язання: - / -
Поточні зобов’язання: 120 / 169
Чистий прибуток (збиток): 28 / (1)
Середньорічна кількість акцій (шт.): 842480 / 842480
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.): 0 / 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду: 0 / 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб): 1 / 1

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів опубліковано 24.05.2013р. №95 Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку".
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Ліквідатор Наріжний Віталій Григорович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 28.05.2013
(дата)