Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  19.03.2021 20:49:01
Дата здійснення дії: 20.04.2021
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАГАРЛИЦЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ"
Код за ЄДРПОУ:  00904517
Текст повідомлення: 

Вих. № Ю-9 від 19.03.2021 р.

 

До уваги акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КАГАРЛИЦЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ"

 (далі – Товариство, місцезнаходження: Київська обл., м. Кагарлик, вул. Каштанова, 54,

Ідентифікаційний код згідно ЄДР 00904517)

 

Товариство повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться "20" квітня 2021 року о 12:00 годині за адресою: Київська обл., м. Кагарлик, вул. Каштанова, 54, адмінбудинок, кімн. №1.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 24-та година 14.04.2021 р.

 

Перелік питань порядку денного.

 1. Затвердження кількісного складу лічильної комісії та обрання членів лічильної комісії.
 2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
 3. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
 4. Звіт Правління про діяльність Товариства у 2020 році.
 5. Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства у 2020 році.
 6. Звіт та висновки Ревізійної комісії за наслідками перевірки діяльності Товариства у 2020 році.
 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.
 8. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків), строків та порядку виплати дивідендів.
 9. Про підтвердження та схвалення рішень Наглядової Ради, прийнятих 19.03.2021 року, щодо погодження та надання згоди на укладення значного правочину з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ПРОКРЕДИТ БАНК" (ідентифікаційний код юридичної особи: 21677333), в тому числі правочину щодо передачі нерухомого майна, а саме: нежитлова будівля, загальна площа – 2750,2 кв. м., що знаходиться за адресою: Київська область, м. Кагарлик, вул. Каштанова (раніше Комунарська), 54, балансова вартість 408 094,84 грн.), що належить ПРАТ "КАГАРЛИЦЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ" на праві приватної власності у іпотеку АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОКРЕДИТ БАНК" (ідентифікаційний номер юридичної особи: 21677333) за договором іпотеки, та схвалення такого правочину.
 10. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом року.
 11. Надання повноважень виконавчому органу Товариства щодо вчинення дій, пов’язаних з вчиненням Товариством значних правочинів.
 12. Відкликання Наглядової ради Товариства.
 13. Обрання Наглядової ради Товариства.
 14. Відкликання Ревізійної комісії Товариства.
 15. Обрання Ревізійної комісії Товариства.

 

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного:

З першого питання порядку денного:

 1. Затвердити лічильну комісію у складі 3 (трьох) осіб.
 2. Обрати Головою Лічильної комісії Шаравару Сергія Павловича, членами Лічильної комісії Захарченка Олександра Миколайовича та Редьку Олександра Петровича.

З другого питання порядку денного:

 1. Обрати Головою зборів Наріжного Віталія Григоровича, Секретарем зборів Яременка Леоніда Васильовича.

З третього питання порядку денного:

 1. Визначити, що кожний бюлетень для голосування підписується акціонером (його представником), а також засвідчується підписом Голови зборів та печаткою Товариства.

З четвертого питання порядку денного:

 1. Затвердити звіт Правління про діяльність Товариства у 2020 році.

З п'ятого питання порядку денного:

 1. Затвердити звіт Наглядової ради про діяльність Товариства у 2020 році.

З шостого питання порядку денного:

 1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за наслідками перевірки діяльності Товариства у 2020 році.

З сьомого питання порядку денного:

 1. Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

З восьмого питання порядку денного:

 1. Не виплачувати дивіденди, отриманий прибуток направити на розвиток Товариства.

З дев'ятого питання порядку денного:

9.1 Керуючись ст. 72 Закону України "Про акціонерні товариства", щодо значних правочинів, які віднесені до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, рішення з яких було прийнято з порушенням порядку прийняття рішення про його вчинення, надати згоду, підтвердити та схвалити рішення Наглядової Ради № 1/21 від 19.03.2021 року про вчинення значного правочину, яке належить до компетенції Загальних Зборів акціонерів Товариства,  щодо передачі нерухомого майна, а саме: нежитлова будівля, загальна площа – 2750,2 кв. м., що знаходиться за адресою: Київська область, м. Кагарлик, вул. Каштанова (раніше Комунарська), 54, балансова вартість 408 094,84 грн., що належить ПРАТ "КАГАРЛИЦЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ" на праві приватної власності у іпотеку АТ "ПроКредит Банк" за договором іпотеки та схвалити такий правочин.

З десятого  питання порядку денного:

 1. У зв'язку з тим, що на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом року, попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року значних правочинів, в тому числі:
 • здійснення будь-яких фінансово-господарських операцій, направлених на залучення фінансування Товариства (зокрема, але не обмежуючись, шляхом отримання кредитів, позик, позичок, зворотної чи безповоротної фінансової допомоги, випуску боргових цінних паперів, будь-яких інших способів залучення коштів, не заборонених чинним законодавством);
 • укладання договорів іпотеки, застави, підряду та купівлі-продажу товарів, будь-якого іншого рухомого чи нерухомого майна, придбання чи відчуження якого не заборонене чинним законодавством;
 • здійснення операцій з цінними паперами і корпоративними правами, в тому числі створення нової юридичної особи;
 • забезпечення зобов'язань третіх осіб, в тому числі шляхом поруки, передачі майна Товариства в іпотеку чи заставу, іншими способами, не забороненими чинним законодавством;
 • здійснення інших фінансово-господарських операцій, передбачених статутом Товариства, або тих, що є бажаними для забезпечення діяльності Товариства чи третіх осіб.
  1. Встановити граничну сукупну вартість значних правочинів, що можуть вчинятись Товариством протягом року, у сумі 1 (один) мільярд гривень.
  2. Визначити, що вчинення кожного значного правочину допускається виключно за умови попереднього схвалення вартості та інших істотних умов такого правочину Наглядовою радою Товариства.

З одинадцятого питання порядку денного:

 1.  
 2.  
  1. Надати право вчиняти схвалені під час розгляду попереднього питання порядку денного правочини Голові правління Товариства.
  2. Надати право Голові правління Товариства при вчиненні значних правочинів, попередньо схвалених рішенням цих зборів, визначати на свій розсуд усі умови таких правочинів, за виключенням тих умов, що затверджуються Наглядовою радою Товариства.
  3. Надати Голові правління Товариства право передоручати повноваження, надані йому рішенням цих зборів, будь-якій особі на підставі довіреності, виданої в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
  4. Встановити, що у випадку зміни Голови правління (переобрання, призначення тимчасово виконуючого обов'язки, будь-які інші законні підстави), повноваження надані Голові правління рішенням цих зборів, зберігають силу для новопризначеної особи.

З дванадцятого питання порядку денного:

 1. Відкликати Наглядову раду Товариства в повному складі.

З тринадцятого питання порядку денного: кумулятивне голосування

З чотирнадцятого питання порядку денного:

 1. Відкликати Ревізійну комісію Товариства в повному складі.

З п'ятнадцятого питання порядку денного: кумулятивне голосування.

 

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

3 390,7

2 875,0

Основні засоби (за залишковою вартістю)

423,7

133,4

Запаси

-

-

Сумарна дебіторська заборгованість

282,8

57,4

Гроші та їх еквіваленти

4,8

0,4

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

2 766,9

1 871,4

Власний капітал

3 310,8

2 415,3

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

210,6

210,6

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

-

-

Поточні зобов'язання і забезпечення

79,9

459,7

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

895,5

1 559,8

Середньорічна кількість акцій (шт.)

842 480

842 480

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

1,06

1,85

 

Реєстрація учасників відбудеться за місцем проведення Загальних зборів акціонерів "20" квітня 2021 року з 11:15 до 11:45. Для участі в загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів  акціонери мають право ознайомитися з матеріалами загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення відбувається у робочі дні з понеділка по п'ятницю з 11:00 до 13:00 за адресою Київська обл., м. Кагарлик, вул. Каштанова, 54, кабінет Голови правління за заявою на ім‘я Голови правління Товариства. В день проведення загальних зборів ознайомлення відбувається у місці проведення загальних зборів Товариства з 11:15 до 11:45. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління Яременко Леонід Васильович. Додаткову інформацію можливо отримати за телефоном: (04573) 5-41-87.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради – незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Представникам акціонерів потрібно мати документ, що посвідчує особу, та довіреність на право участі у загальних зборах, оформлену у відповідності до законодавства України. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 09.03.2021 р.

Загальна кількість акцій згідно переліку: 842 480 (вісімсот сорок дві тисячі чотириста вісімдесят) шт.

Кількість голосуючих акцій згідно переліку: 669 019 (шістсот шістдесят дев'ять тисяч дев'ятнадцять) шт.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація про з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://00904517.smida.gov.ua